Medezeggenschapsraad KPCN


De medezeggenschapsraad (MR) van KPCN bestaat uit zes personen.
Drie (tijdelijk even vier) hebben zitting namens de ouders, de zgn. oudergeleding van de MR.
Twee personeelsleden zijn gekozen door het team van KPCN, de zgn. PMR.

De MR stelt zich voor:

PMR:

                     
Birgit Versteeg, voorzitter 

Oudergeleding: 
Diana Veldhuizen
René Ravenhorst
Jo Horn
Natasja Boeschoten

De uitgangspunten van de medezeggenschapsraad

We willen als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen KPCN invullen. We willen niet alleen beleidsvoorstellen die van het Kolombestuur /  KPCN directie komen beoordelen maar ook gevraagd dan wel ongevraagd advies geven. We willen in contact staan met leerlingen, ouders en het team en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties. We willen, als vertegenwoordigers van ouders en personeel, invloed uitoefenen op het beleid van de school. Contact opnemen met de MR (of met een van de leden) kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar: mr@kpcn.nl

De notulen kunt u opvragen bij de secretaris.