Medezeggenschapsraad KPCN


De medezeggenschapsraad (MR) van het KPCN bestaat uit zes personen.
Drie personen hebben zitting namens de ouders, de zgn. oudergeleding van de MR.
Drie personeelsleden zijn gekozen door het team van het KPCN, de zgn. PMR.

De MR stelt zich voor:

PMR:

Sandra van Zwieten, secretaris                          
René van Erp, GMR-lid  
Birgit Versteeg, lid           

Oudergeleding

Diana Veldhuizen
Katja van der Hilst
Jo Horn

De uitgangspunten van de medezeggenschapsraad

We willen als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen het KPCN invullen. We willen niet alleen beleidsvoorstellen die van het Kolombestuur / de KPCN directie komen beoordelen maar ook gevraagd dan wel ongevraagd advies geven. We willen in contact staan met leerlingen, ouders en het team en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties. We willen, als vertegenwoordigers van ouders en personeel, invloed uitoefenen op het beleid van de school. Contact opnemen met de MR (of met een van de leden) kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar: mr@kpcn.nl

notulen mr 21 maart 2016.pdf

notulen mr 16 november 2015.pdf

notulen mr 14 september 2015.pdf