verzuimbeleid

Afwezig/ziek melden
Op de dag dat uw kind niet naar school kan, belt u vóór 08.30 naar school - 020 - 630 11 99 - om dit te melden. Als uw kind stage loopt, moet u ook het stagebedrijf bellen om dit door geven.

Te laat
Komt de leerling te laat op school (of na de pauze te laat in de les) dan moet hij/zij zich melden bij de conciërge, de leerling krijgt een ‘te laat-briefje’ mee.
Is de leerling een 2e keer te laat dan moet hij/zij zich de volgende ochtend om 08.00 melden. Alle andere keren dat de leerling te laat komt, moet hij dezelfde dag een half uur nablijven bij de mentor.

Wij doen ook meer met de 3 - 6 - 9 regeling van Bureau Leerplicht:
3 x te laat: (bij KPCN 2x te laat) om 8.00 uur melden op school
6 x te laat: brief van school naar ouder(s)/verzorger(s)
9 x te laat: melden aan leerplicht
 
Zonder melding afwezig

Als op school blijkt dat een leerling er niet is zonder bericht dan belt school naar huis. Als u niet reageert of als u telefonisch niet te bereiken bent, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim.

Bijzonder verlof
In bijzondere gevallen (zoals huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden) kan verlof worden aangevraagd bij de directeur. Bij verlof meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Vakantie onder schooltijd mag alléén als u een beroep heeft waardoor u in de schoolvakanties niet weg kan.

Bezoek aan dokter, tandarts of orthodontist
Als de leerling een afspraak heeft bij de dokter, tandarts of orthodontist dan dient u dit van te voren te melden bij de administratie. De leerling kan ook (van te voren) de afsprakenkaart laten zien. Wilt u zulke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plannen! Ook afspraken bij het consulaat of stadsdeelkantoor zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Ziekteverzuim wordt gemeld bij de jeugdarts:
- vanaf de 7e schooldag aaneengesloten  ziek
- vanaf de 4e ziekmelding in een periode van 12 schoolweken

Schorsing
Een leerling die zich ernstig misdraagt, discrimineert, verboden middelen zoals drugs en alcohol, vuurwerk of een wapen bij zich heeft, kan onmiddellijk geschorst worden. Na een schorsing volgt een gesprek met leerling en ouders. We maken dan afspraken over de terugkeer op school. In zeer ernstige gevallen of als van meerdere schorsingen sprake is, kan de leerling van school worden verwijderd. Daarbij helpen wij wel om een andere school te vinden.


HIER is de link naar de dienst Leerplicht van de gemeente Amsterdam.